Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Appklik

Vítá Vás aplikace AppKlik Taxi v Praze  technologická platforma, která spojuje poskytovatele služeb a mobilní zákazníky, poskytovaná společností Appklik Taxi v Praze, (společně dále jen “společnost Appklik”, “APPKLIK”, „Appklik““my”, “nás” a “naše”), IČ 03354962, se sídlem na adrese Loučanská 675/6, 153 00 Praha 5 Radotín, Česká republika. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) jsou platné pro uživatele (dále jen “Vás”) používající nebo navštěvující naše webové stránky nebo naši mobilní aplikaci nebo naše profily na sociálních sítích, jako je Facebook atd. (společně dále jen “webové stránky a aplikace Appklik”).

Veškeré informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete na níže OP.

Pročtěte si prosím tyto VOP (zahrnující i příslušné dokumenty, k nimž je zde uveden odkaz), jež vytyčují podmínky a ustanovení, na základě kterých můžete používat webové stránky a aplikace Appklik, ať už jako neregistrovaný uživatel nebo jako registrovaný uživatel. 

VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST TOTO JE DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Kliknutím na tlačítko “SOUHLASÍM” se výslovně zavazujete dodržovat ustanovení těchto VOP. Nesouhlasíte-li s těmito VOP, nemůžete webové stránky a aplikaci Appklik využívat.

Přijetí těchto VOP je podmínkou pro zobrazení či použití webových stránek a aplikací APPKLIK a souvisejícího softwaru.

Vaše použití webových stránek a aplikací Appklik či jakéhokoli jiného softwaru licencovaného prostřednictvím třetí strany v roli distributora, jako jsou Apple iTunes Store nebo Google Play, se rovněž řídí platnou a aktuální licenční smlouvou s koncovým uživatelem, kterou zprostředkovává třetí strana v roli distributora.

UPOZORŇUJEME, ŽE VÁMI OBJEDNANÉ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY PODLÉHAJÍ ODLIŠNÝM PODMÍNKÁM, VČETNĚ TARIFŮ A STORNO PODMÍNEK, KTERÉ SI STANOVUJE ŘIDIČ.

UPOZORNĚNÍ: Řidič je rovněž v souvislosti s využitím webových stránek a aplikací Appklik vázán příslušnými předpisy, tak i jakýmikoli místními zákony, tarify a tarifními pravidly platnými pro příslušný typ přepravy. Řidič je povinen přijmout žádosti o přepravu pouze do té míry, do jaké to připouští příslušná ustanovení.

 1. používání SLUŽEB Appklik

Služba Appklik umožňuje zprostředkování uzavření smluv o přepravě osob/y (taxi služby),  uzavírané mezi Vámi a řidiči na účet a jménem řidiče. Appklik není součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi Vámi a řidičem a nenese odpovědnost za plnění zprostředkované smlouvy o přepravě osoby (taxi služby).

Zavazujete se:

 • nevyužívat webové stránky a aplikace Appklik v případě, že (a) jste ještě nedosáhli zákonem stanoveného věku pro podepsání závazné smlouvy s naší společností, nebo (b) Vám zákon nepovoluje využívat webové stránky a aplikace Appklik či přijmout tyto VOP. Bez ohledu na výše uvedené, webové stránky a aplikace Appklik nejsou přístupné dětem tedy (osobám mladším 18 let). Využitím webových stránek a aplikací Appklik se zavazujete a zaručujete, že je Vám nejméně 18 let. Využitím webových stránek a aplikací Appklik se zavazujete a zaručujete, že máte právo, oprávnění a způsobilost přijmout tyto VOP a dodržovat jejich ustanovení;
 • že vlastníkem těchto služeb je Appklik a že tato služba podléhá zákonným normám pro ochranu duševního vlastnictví a mezinárodním úmluvám o duševním vlastnictví. Appklik Vám uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci na použití webových stránek a aplikací Appklik a dalšího obsahu. Webové stránky a aplikace, obsah či ostatní aplikace Appklik je zakázáno používat po vypršení nebo jiném ukončení této licence;
 • a zaručujete se, že veškeré informace a údaje (zejména Vaše osobní údaje) poskytnuté nám (včetně údajů při registraci) jsou vždy a ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Své údaje můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit prostřednictvím a to požádáním příslušné osoby oprávněné tyto informace aktualizovat.
 • a berete na vědomí, že svým použitím webových stránek a aplikací Appklik Vám nevznikají žádná práva ve vztahu k našim právům na duševní vlastnictví (včetně, ale nejen, autorských práv, obchodních značek, log, grafiky, fotografií, animací, videí a textů nebo práv týkajících se našeho softwaru, webových stránek a aplikací Appklik) nebo duševní vlastnictví našich maloobchodních partnerů či inzerentů, vyjma nepřenosného osobního práva na použití a přijetí našich služeb v souladu s těmito VOP;
 • že nebudete používat webové stránky a aplikace Appklik, žádným způsobem k jakýmkoli nezákonným účelům, zvláště pak způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval webové stránky a aplikace Appklik, anebo snížil jejich výkon nebo který by obcházel účel, k němuž jsou webové stránky a aplikace Appklik určeny. Osobně ani prostřednictvím třetí strany nesmíte obcházet nebo modifikovat bezpečnostní opatření webových stránek a aplikací Appklik, ani nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně či jiné škodlivé programy, vstupovat nebo se snažit vstupovat na účty jiných uživatelů či narušovat nebo se snažit narušovat jakákoli bezpečnostní opatření;
 • že nebudete rozšiřovat žádný hanlivý, obscénní nebo jiný obsah, který by byl ve svém důsledku ohrožující či hanlivý vůči jednotlivcům nebo skupinám jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, národnosti, věku, postižení či z jiných důvodů;
 • že nebudete sledovat, urážet ani jinak obtěžovat žádné osoby. Nebudete se vydávat za jinou osobu či subjekt;
 • že na webových stránkách a v aplikacích Appklik nebudete inzerovat ani propagovat vlastní produkty či služby ani produkty či služby třetích stran ,že nebudete uvádět ani naznačovat, že schvalujeme jakékoli Vaše prohlášení;
 • bez našeho předchozího písemného povolení je zakázáno vkládat a zrcadlit jakékoli části webových stránek a aplikací Appklik
 • vyvarujete se jakýchkoli činností, o kterých jsme důvodně přesvědčeni, že jsou hanlivé nebo že by mohly poškodit naši pověst;
 • že budete dodržovat veškeré příslušné národní zákony;
 • že zvolíte-li si nebo obdržíte-li v rámci bezpečnostních postupů uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakýkoli jiný údaj, budete s tímto údajem nakládat jako s důvěrným a neposkytnete jej žádné třetí straně. Případně odpovídáte za omezení přístupu jiných osob k Vašemu mobilnímu přístroji či jiné technologii. Zavazujete se odpovídat za zachování důvěrnosti ohledně svého účtu a hesla a přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím Vašeho účtu či hesla. Zavazujete se (a) nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu či jiném porušení bezpečnosti, a (b) po každém použití svého účtu se ujistit, zda jste se ze svému účtu odhlásili. Neodpovídáme za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného ustanovení. Rovněž odpovídáte za to, že veškeré osoby, které mají přístup k webovým stránkám a aplikacím Appklik prostřednictvím Vašeho internetového připojení, jsou s těmito VOP obeznámeny a že je dodržují. Vyhrazujeme si právo deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, které si vyberete nebo které Vám přidělíme, kdykoli a bez předchozího upozornění, dospějeme-li k názoru, že nedodržujete některé z ustanovení těchto VOP;
 • a berete na vědomí, že webové stránky Appklik a aplikace Appklik nezahrnují internetové použití nutné k přístupu k těmto stránkám a aplikacím; jste tedy povinni si veškerá nezbytná opatření pro přístup k webovým stránkám a aplikacím Appklik zřídit sami. Na vlastní náklady a svou vlastní odpovědnost si zajistíte připojení k internetu, technické podmínky a konfiguraci a kapacitu daného přístroje pro použití webových stránek Appklik a aplikací Appklik
 • a berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo automaticky nahradit řidiče zvoleného zákazníkem na základě rezervace náhradním řidičem, pokud nemůže původní řidič rezervaci přijmout 
 • a berete na vědomí, že cenová nabídka, která se vám zobrazí během poptávky, představuje cenu za cestu bez jakýchkoli příplatků. Veškeré cenové nabídky jsou stanoveny na základě ceníku konkrétního řidiče. Vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb není vždy možné zajistit, aby cenová nabídka byla aktivní a dostupná po dobu delší než 10 vteřin; z tohoto důvodu nejsme schopni podržet určitou cenovou nabídku po delší časový úsek;
 • a berete na vědomí, že neručíme za to, že bude v době Vašeho požadavku dostupný pro přepravu některý z řidičů;
 • že nás odškodníte a ochráníte plně vůči jakýmkoli nárokům a žalobám vzneseným proti nám jakoukoli jinou osobou v důsledku Vašeho porušení těchto VOP;
 • že jakákoli smlouva na poskytování přepravních služeb (smlouva o přepravě osoby nebo) se sjednává mezi vámi a řidičem (nebo “vámi a pasažérem”, jste-li řidičem), nikoli naší společností, my pouze poskytujeme platformu, jejímž účelem je propojovat řidiče a pasažéry.

Objednávka přepravních služeb (pro pasažéry)

Podmínkou pro zadání poptávky po přepravních službách je souhlas s těmito VOP. Jakmile je zákazníkem odeslána poptávka, jednomu či více řidičům je odesláno upozornění na tuto poptávku, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Naše společnost neposkytuje žádnou záruku, že některý z oslovených řidičů bude na poptávku reagovat svou nabídkou. V případě, že řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou (svými) nabídkou (nabídkami), budete na tuto skutečnost upozorněni a obdržíte podrobné informace o této nabídce (nabídkách).

Souhlasíte s platbou v plné výši pro každého řidiče objednaného prostřednictvím Webových stránek a aplikací Appklik za veškeré služby poskytnuté Vám tímto řidičem.

 

Cena zobrazovaná pro porovnávání nabídek

Odhadovaná cena, která se Vám zobrazí během objednávání, je cena jízdy včetně všech příplatků (které byly uvedeny v objednávce). Všechny zobrazené částky vycházejí z ceníků konkrétních řidičů.

Jízda na taxametr

Pokud je zprostředkovaná jízda realizována v módu taxametru, je konečná cena přepravy určena hodnotou uvedenou na taxametru vozidla při ukončení přepravy. 

Přeprava na základě předchozí písemné smlouvy

Pokud je zprostředkovaná jízda realizována na základě předchozí písemné smlouvy, je taková smlouva uzavřena mezi pasažérem (pasažéry) a koncesionářem taxi formou smlouvy na dálku uzavírané prostřednictvím elektronických prostředků. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu. Smlouva může být uzavírána v době bezprostředně před zahájení přepravy nebo formou předobjednávky.

Cena je počítána od 15,- za každý ujetý kilometr až do výše maximální stanovené ceny dle zákona o cenách, nebo stanovené vyhlášky dané obce v niž se přeprava sjednává.

Podávání nabídek na poptávky zákazníků

Podmínkou pro získávání informací o poptávkách je důležitý Váš status řidiče a souhlas s těmito VOP. Pokud na doručenou poptávku zareagujete učiněním nabídky a pasažér, zákazník ji akceptuje, dostanete prostřednictvím aplikace Appklik potvrzení o této skutečnosti. Jakmile toto potvrzení obdržíte, je Vaší povinností poskytnout požadované přepravní služby v souladu s informacemi uvedenými v obdrženém potvrzení a v souladu s Vaší nabídkou a těmito VOP. Ještě před učiněním nabídky v reakci na jakoukoli z poptávek jste povinni zkontrolovat a ověřit, že poptávka obsahuje všechny zákonem stanovené údaje a informace, které jsou pro Vás nezbytné pro potvrzení Vaší dostupnosti a jízdného pro danou poptávku a pro poskytnutí Vašich služeb.

Důrazně upozorňujeme, že jízda může být uskutečněna buď v režimu taxislužby s taxametrem, nebo v režimu přepravy na základě předchozí písemné smlouvy. V obou případech jste zodpovědní za splnění zákonných požadavků, které na jednotlivé varianty klade platná legislativa a tyto VOP. 

Odečet poplatků za jízdy

Za každou Vaši nabídku akceptovanou pasažérem a realizaci zakázky, Vám bude odečten poplatek ve výši maximálně 20% jízdného, jako provize za zprostředkovanou jízdu přes aplikaci Appklik.

Tyto poplatky budou účtovány jak při platbě v hotovosti, kartou nebo při poskytnutí přepravy na základě fixní ceny.

V případě, že pasažér objednávku zruší nebo v případě, že se nedostaví na místo nástupu, nebude Vám poplatek z nerealizované jízdy odečten.

 

Použití webových stránek a aplikace Appklik Vás neopravňuje:

 • využívat webové stránky a aplikace Appklik takovým způsobem, který by měl negativní dopad na jakoukoli třetí stranu nebo který by narušoval její práva;
 • narušovat běžný provoz sítě
 • jakýmkoli způsobem ovlivňovat provoz webových stránek Appklik a aplikací Appklik
 • upravovat či vytvářet odvozená díla na základě webových stránek a aplikací Appklik nebo našeho softwaru;
 • vytvářet programy nebo automatizovaný skript (včetně web spiderů, web crawlerů, web robotů, web antů, web indexerů, botů, červů nebo virů) či jiných programů, které dokáží generovat více serverových požadavků za vteřinu nebo neúměrně zatěžovat nebo narušovat provoz a/nebo výkon webových stránek a aplikací Appklik nebo našeho softwaru;
 • shromažďovat informace o použití jakýchkoli soupisů, popisů a/nebo cen produktů a/nebo služeb.

Dále se zavazujete (pro řidiče):

 • že vlastníte platné řidičské oprávnění, jste oprávněni řídit motorové vozidlo a máte veškeré příslušné licence, schválení a oprávnění poskytovat přepravu na objednání třetím stranám ve všech jurisdikcích, v nichž používáte webové stránky a aplikace Appklik;
 • že vlastníte či máte zákonné oprávnění provozovat vozidlo, které chcete používat při přepravě pasažérů, klientů a toto vozidlo je v dobrém technickém stavu a splňuje průmyslové bezpečnostní normy pro vozidla příslušného typu;
 • že vlastníte platné zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (ve výši pojistného krytí dle normy pro příslušný obor) pro provoz Vašeho motorového vozidla/osobního automobilu a/nebo podnikatelské pojištění pro pokrytí jakýchkoli předpokládaných škod v souvislosti s provozem taxi služby/služby pro přepravu osob;
 • že ponesete výhradní odpovědnost za jakékoli závazky vzniklé či údajně vzniklé v důsledku provozu Vašeho motorového vozidla/osobního automobilu a/nebo taxi služby/služby pro přepravu osob, včetně, ale nejen, úrazů, úmrtí a škod na majetku;
 • dodržovat veškeré místní zákony týkající se provozu taxi služby, a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli porušení těchto místních zákonů (včetně, ale nejen, bezpečnostních zákonných předpisů týkajících se používání mobilních přístrojů při řízení);
 • jste oprávněn svým jménem nebo svou podnikatelskou živností a na svůj účet poskytovat službu taxi. Uzavřením smlouvy o zprostředkování mezi Appklik a Vámi nedochází k uzavření smlouvy, která by mohla být považovaná za smlouvu zakládající zaměstnanecký vztah dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
 • že nám poskytnete jakýkoli doklad totožnosti, který můžeme důvodně požadovat;
 • jelikož Vás prostřednictvím aktivované aplikace mohou identifikovat potenciální pasažéři, budete mít za předpokladu, že je aplikace aktivována a Vaše vozidlo je k dispozici, povinnost přijímat dostupné žádosti o přepravu v souladu s legislativou, která se na Vás vztahuje;
 • status Vašeho taxi (volno nebo obsazeno) v aktivované aplikaci musíte mít pořád aktuální, aby vaši potenciální zákazníci mohli vždy zjistit váš současný status;
 • a berete na vědomí, že v žádnou chvíli nezaručujeme minimální počet pasažérů, kteří budou k dispozici a/nebo budou chtít využít Vaše přepravní služby. Je Vaší povinností před přijetím jakýchkoli žádostí ověřit, zda obsahují všechny údaje, které jsou nezbytné a dostačující k potvrzení jízdného a dostupnosti;
 • berete na vědomí, že na webové stránky a do aplikací Appklik musíte uvádět odpovídající informace, aby pasažéři mohli učinit plně informované rozhodnutí ohledně Vašeho jízdného, nabídky služeb, zásad a postupů. Musí tam proto být uvedeno, že podnikáte a jaké služby nabízíte, jaké relevantní zásady a postupy dodržujete a jaké poplatky si účtujete. Cenovou strukturu svých přepravních služeb si stanovujete sami  v aplikaci Appklik a beze zbytku podléhá Vaší kontrole. Je Vaší povinností zajistit, aby Vaše jízdné uvedené  v aplikacích Appklik byly správné a platné. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za důsledky toho, že poskytnete nesprávné a/nebo neúplné informace o jízdném;
 • souhlasíte s tím, že nám dle §28, odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, udělujete zmocnění, u některých typů jízd realizovaných prostřednictvím aplikace Appklik k vystavení Vašeho daňového dokladu za realizovanou jízdu a to na základě Vámi do aplikace Apkklik zadaných informací o jízdě; 

 1. DOSTUPNOST

Nejsme povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost webových stránek a aplikací Appklik. Zajistíme však maximální úsilí k tomu, abychom do přiměřeně možné míry zajistili jejich dostupnost a opravili jakékoli chyby a problémy.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit či ukončit, dočasně nebo trvale, webové stránky a aplikace Appklik (nebo jakoukoli jejich část), a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádné třetí straně (třetím stranám) nejsme odpovědní za jakoukoli úpravu, pozastavení či ukončení provozu webových stránek a aplikací Appklik.

Webové stránky a aplikace Appklik lze použít prostřednictvím řady různých zařízení a tyto VOP se vztahují na jakékoli z těchto zařízení, dostupné jak v současnosti, tak v budoucnu.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pro pasažéry, zákazníky

Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu nezávislých řidičů působících v blízkosti Vaší lokality. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a řidičem a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek a aplikací Appklik s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na osobní přepravu. Jakékoli opravné prostředky, které mohou z předané žádosti o osobní přepravu poskytovanou řidičem vyplývat, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi řidičem a Vámi. V případě, že je Vám zprostředkována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, odpovídáte za to, že Vámi zadané osobní údaje při registraci do služby Appklik, jsou pravdivé a jako takové budou námi použity při zprostředkování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy pro identifikaci Vás, jako smluvní strany této smlouvy. V žádném případě neneseme odpovědnost za správnost Vámi zadaných údajů, ani za jejich užití při uzavírání předchozí písemní smlouvy Vaším jménem s řidičem, pokud jsou tyto údaje námi použity ve shodě s údaji, které jste zadali při registraci do služby Appklik resp. v poslední podobě Vámi aktualizovaných údajů, evidovaných ve službě Appklik, v době zprostředkování přepravy na předchozí písemnou smlouvu. 

Neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví či bezpečnost pasažéra/y či jeho majetku v průběhu přepravy. V případě, že máte pochybnosti o řidičských schopnostech řidiče, jeho zdravotním stavu požádejte o ukončení přepravy a neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste.

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z řidičů, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VOP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek a aplikací Appklik.

Pro řidiče

Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu pasažérů ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a pasažérem (pasažéry), a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek a aplikací Appklik s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s nároky pasažéra (pasažérů) na osobní přepravu. Jakákoli odškodnění, která mohou z předané žádosti o osobní přepravu poskytovanou Vámi vzniknout, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi Vámi a pasažérem (pasažéry),. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, například za pasažéra (pasažéry),. Pouze poskytujeme platformu, která propojuje řidiče a pasažéry, a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče nebo zástupce či zmocněnce (pasažérů).

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z pasažérů nebo, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VOP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek a aplikací Appklik.

 Nesete riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnost a kompletnost přenesených dat a rovněž ani za to, že Vy nebo pasažér (pasažéři), obdržíte příslušné informace včas.

Jako řidič jste povinen při poskytování přepravních služeb dodržovat veškeré právní předpisy týkající se silničního provozu. Jste povinen se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a neohrozit zdraví a/nebo majetek své, pasažéra a/nebo třetích osob. Porušení těchto povinností či opakované stížnosti pasažérů, zákazníků mohou být důvodem pro ukončení Vašeho přístupu k webovým stránkám a aplikacím Appklik.

Dodatečná ustanovení

Neodpovídáme za obsah ani webové stránky třetích stran na webových stránkách a v aplikacích Appklik.

V případě, že dočasně nebo neodvolatelně ukončíme veškeré naše služby nebo některou jejich část, neplyne pro nás z této skutečnosti žádná odpovědnost.

Zákon Vám zaručuje jistá práva. Žádné z ustanovení těchto VOP nemá za cíl tato zákonná práva narušovat.

 

Odškodnění (pro všechny)

Souhlasíte s tím a zavazujete se, že nás plně a s účinností odškodníte a ochráníte před veškerými škodami, ztrátami, nároky, požadavky, výdaji (včetně výdajů za právní a odborné služby), náklady a závazky vzniklými v důsledku jednání řidiče, který zajišťuje přepravu v rámci vaší cesty (nebo pokud jste řidičem, “závazky vzniklými v důsledku jednání pasažéra, který cestu uskutečňuje”).

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před veškerými závazky, nároky a výdaji vzniklými v souvislosti s obsahem Vámi zaslaným, zveřejněným či nahraným prostřednictvím webových stránek a aplikací Appklik nebo v důsledku Vašeho využití/zneužití webových stránek a aplikací Appklik, nebo jejich využití/zneužití jakoukoli osobou, za kterou odpovídáte, nebo v důsledku porušení těchto VOP z Vaší strany.

 1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech (registrovaných a neregistrovaných) práv duševního vlastnictví týkajících se webových stránek a aplikací Appklik a materiálu na nich publikovaného s výjimkou práv duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky, loga, a servisní značky (společně dále jen “ochranné známky”) uvedené na webových stránkách a v aplikacích Appklik jsou našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výjimkou všech práv duševního vlastnictví třetích stran. Naše ochranné známky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou, které nejsou naše, způsobem matoucím pro zákazníky nebo způsobem, který by nás poškozoval či diskreditoval.

Není dovoleno odstraňovat naše upozornění o autorských právech, ochranné známky či jiná oznámení ohledně vlastnických práv.

Text, grafika, loga, ikony, obrázky, audio ukázky, video ukázky, digitální soubory ke stahování, datové kompilace, interaktivní obsah a skripty jsou naším duševním vlastnictvím a je zakázáno je kopírovat, používat či napodobovat bez našeho souhlasu, Souhrn a vzhled veškerého obsahu na webových stránkách a v aplikacích Appklik je výhradně naším vlastnictvím. Nic z toho, co je uvedeno na webových stránkách a v aplikacích Appklik nemá být chápáno jako přímé či nepřímé ani jiné udělení licence nebo nároku na využití jakéhokoli práva duševního vlastnictví naší společnosti nebo jakékoli třetí strany bez našeho svolení.

Na webové stránky a aplikace Appklik a/nebo funkce a služby dostupné prostřednictvím nich se může vztahovat i jedna nebo více dosud nevyřízených patentových přihlášek a/nebo patentů v našem vlastnictví. Zneužití duševního vlastnictví zveřejněného na webových stránkách a v aplikacích Appklik či jiného obsahu na webových stránkách a v aplikacích Appklik je přísně zakázáno.

Je zakázáno upravovat fyzické či digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si jakýmkoli způsobem vytiskli nebo stáhli, a používat jakékoli ilustrace, fotografie, videa či audio sekvence, či jakoukoli grafiku samostatně bez doprovodného textu.

Ve všech případech je nutné, abychom my (či kterýkoli identifikovaný přispěvatel) byli uvedeni jako autor materiálů zveřejněných na webových stránkách a v aplikacích Appklik a majitel duševního vlastnictví na webových stránkách a v aplikacích Appklik.

V případě, že vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část webových stránek Appklik v rozporu s ustanoveními těchto VOP, musíte jakékoli kopie vytvořených materiálů na naši žádost vrátit nebo zničit.

Rovněž upozorňujeme, že můžeme vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném podle zákona. Rozhodneme-lise v jakémkoli okamžiku nevymáhat či neuplatňovat svá zákonná práva v souvislosti s porušením našich práv duševního vlastnictví, neztrácíme tím možnost uplatnit či vymáhat tato práva v budoucnu.

Autorská práva a ochranné známky třetích stran

Jména, loga a ikony třetích stran označující produkty a služby třetích stran zde uvedené jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Veškeré ostatní názvy produktů a/nebo značek nebo společností zde uvedených jsou chráněny autorskými právy a/nebo jsou ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.

 1. SOFTWARE

Zavazujete se:

 • a berete na vědomí, že veškerý námi poskytnutý software, který využíváte, zůstává za všech okolností naším majetkem a musí s ním být nakládáno jako s důvěrnou informací. Software, který Vám poskytujeme, je zakázáno kopírovat, upravovat, podrobovat postupům zpětného inženýrství, dekompilovat či dále šířit;
 • že webové stránky ani aplikace Appklik ani náš software nebudete žádným způsobem licencovat ani sublicencovat, stahovat (s výjimkou cachingu stránek), kopírovat, prodávat, dále prodávat, převádět, postupovat, distribuovat, komerčně využívat nebo poskytovat jakýmkoli třetím stranám;
 1. UKONČENÍ ÚČTU

Můžeme Vám pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám a aplikacím Appklik a/nebo zavřít jakékoli účty, které u nás v jakýkoli okamžik vlastníte,používate a to pouze dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. V případě Vašeho opakovaného porušení povinností v těchto VOP, máme právo trvale zamezit používání webových stránek a aplikací Appklik pomocí Vašeho mobilního přístroje či jiné technologie. To nebude mít vliv na naše právo podniknout proti Vám jiné kroky, které budeme považovat za přiměřené za účelem ochrany vlastních práv nebo práv jiných osob.

Nemáte žádnou povinnost používat webové stránky a aplikace Appklik a v jakémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění je smíte dle vlastního rozhodnutí přestat používat. Totéž platí pro ukončení Vašeho účtu.

Zrušení souhlasu z Vaší strany neovlivní právní platnost ani vynutitelnost těchto VOP, které Vám budou poskytnuty a budou opatřeny Vaším elektronickým podpisem před datem účinnosti zrušení Vašeho souhlasu.

 1. ZACHOVÁNÍ PLATNOSTI

Tato práva a povinnosti, která ze své povahy mají zůstat v platnosti i po ukončení těchto VOP, nepozbývají platnosti po jejich ukončení, včetně, ale nejen, ustanovení o zachování mlčenlivosti, omezení odpovědnosti, odškodnění, rozhodném právu a soudní příslušnosti a zákazu konkurence.

 1. OBECNÉ

Na základě těchto VOP můžeme svá práva nebo povinnosti převést na jinou právnickou osobu nebo jimi jinou právnickou osobu pověřit. Souhlasíte s tím, že tak můžeme učinit, za předpokladu, že to nebude mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb, které v souladu s těmito VOP obdržíte. Jak je uvedeno v bodě 6, svou smlouvu s námi můžete kdykoli vypovědět. Tyto VOP zavazují výhradně a osobně Vás. Svá práva a své povinnosti vyplývající z těchto VOP nemůžete převádět na nikoho jiného.

V případě, že tyto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme okamžité kroky, jsme oprávněni využívat svá práva a právní prostředky i nadále, a/nebo v jakékoli jiné situaci, v níž dojde k porušení těchto VOP z Vaší strany.

Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným, nevymahatelným nebo bude-li neúplné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Toto neplatné, nevymahatelné nebo neúplné ustanovení musí být nahrazeno ustanovením, které bude svým smyslem co možná nejbližší záměru těchto VOP. Neexistuje-li takové ustanovení, potom je třeba příslušné neplatné, nevymahatelné či neúplné ustanovení opravit pouze v míře nezbytné pro to, aby bylo vymahatelné, platné a neobsahovalo mezery, a tyto VOP zůstanou v plném rozsahu platné a účinné.

Žádné z ustanovení těchto VOP nezakládá mezi Vámi a námi partnerství ani zastoupení, pracovní poměr ani jakýkoli typ přidružení či spojení.

Souhlasíte s tím, že pokud získáte jakékoli informace obsahující osobní údaje jiných uživatelů webových stránek a aplikací Appklik, nebudete tyto informace s výjimkou vlastního osobního použití webových stránek a aplikací Appklik využívat (nebo pro administrativní účely svého podniku v případě, že jste řidičem nebo marketérem), a že po ukončení těchto VOP veškeré tyto informace okamžitě vymažete ze svých souborů, nebude-li zákon vyžadovat jinak.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 

 

Dodatečná ustanovení

Tyto VOP se uzavírají mezi Vámi a službou Appklik. Žádné z ustanovení těchto VOP nemá za cíl omezovat naši odpovědnost více, než je podle platných zákonů přípustné.

 1. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se mohou příležitostně měnit. Tyto případné změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění a/nebo rozeslání elektronickou poštou. Svým dalším přístupem na webové stránky či do aplikací Appklik a jejich využitím po provedení těchto změn stvrzujete přijetí těchto změn. Pokud v těchto VOP dojde k nějakým zásadním změnám, uvědomíme Vás o nich sms na Vaše telefonní číslo nebo e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou na Vašem účtu) nebo prostřednictvím upozornění na webových stránkách a v aplikacích Appklik před tím, než tyto změny vstoupí v platnost.

 1. PLATBY

Platby (pro pasažéry)

Pokud se rozhodnete platit za jízdu taxi prostřednictvím platebního terminálu ve vozidle.

 Naše společnost sama neukládá ani nezpracovává žádné údaje o vaší platební kartě.

Poté, co jste realizovali jízdu taxi nebudete moci platbu za ni zrušit, protože služba již byla poskytnuta. Vaše platba bude proto vyžadována automaticky a je nevratná. Pokud máte jakoukoliv stížnost ve vztahu k poskytnuté službě, je tento spor třeba řešit přímo s řidičem, který tuto službu poskytl.

Platby (pro řidiče)

Cena za poskytovanou přepravu zákazníka se zobrazí vždy při zobrazení zakázky. Není-li uvedeno jinak, neposkytujeme zabezpečení při platbách kartou ani žádné jiné záruky ve vztahu k transakcím spojeným s nákupem jízd. Transakční a konverzní poplatky hradíme my. Neposkytujeme platební ochranu nebo záruky ve vztahu k nákupu jízd. Odpovědnost za riziko spojené s realizací nezajištěných nebo podvodných transakcí nesete Vy sami.

Platby kartou

Berete na vědomí, že poskytovatelé platebních služeb mají právo sami nebo v našem zastoupení vyžadovat provedení auditu Vašich aktivit, aby si ověřili, že jednáte v souladu s těmito VOP a jinými pravidly Appklik a souhlasíte, že v případě takového auditu budete plně spolupracovat.

Za žádných okolností nebude žádný řidič požadovat vrácení platby za nákup kreditů na jízdy realizovaný platební kartou. Řidič, který toto učiní, okamžitě ztratí veškerá práva spojená s provedením platby kartou za nákup kreditů na jízdy, a to až do doby, než budou všechny poplatky s tímto skutkem spojené u/nahrazeny z ověřených finančních zdrojů.

 

Promokódy (pro pasažéry)

Appklik může na základě vlastního uvážení a rozhodnutí realizovat časově omezené propagační kampaně s použitím promokódů, které lze uplatnit ve formě kreditu nebo jiných benefitů na nákup služeb poskytovaných třetími stranami a zprostředkovaných v souvislosti s použitím Webových stránek nebo aplikcí Appkli, dle podmínek definovaných jednotlivě pro každou takovou propagační kampaň společností Appklik (“Promokódy”).

Berete na vědomí a souhlasíte, že Promokódy (i) můžete použit jenom v případě, že jste součástí skupiny uživatelů, kterým byl určen; (ii) můžete použít pouze v souladu s podmínkami a za účelem pro který byl každý jednotlivý promokód vytvořen; (iii) nesmíte za žádných okolností duplikovat, prodávat, převádět na neoprávněné osoby nebo jakkoliv propagovat veřejně, pokud jste k tomu neobdrželi implicitní souhlas od společnosti Appklik; (iv) můžou být dle uvážení a rozhodnutí společnosti Appklik kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zablokované nebo zrušené bez povinnosti společnosti Appklik informovat vás o skutečnostech a důvodech takového zablokování nebo zrušení, a bez odpovědnosti společnosti Appklik za jakékoliv škody které vám nebo třetí osobě mohly vzniknout v důsledku takového zrušení nebo zablokování; (v) nemají jakoukoliv monetární alternativu; (vi) můžou expirovat nebo ztratit svou časovou platnost dříve, než je použijete; (vi) nemůžou být použity k žádným jiným účelům než za účelem platby za realizovanou přepravu řidičům Appklik objednanou pomocí aplikace Appklik.

Na peněžní prostředky odpovídající hodnotě Vám přidělených nebo Vámi získaných promokódů nemáte jakýkoli právní nárok a je pouze na našem rozhodnutí, zda promokódy využijete k realizaci jízdy. Hodnotu přidělených promokódů ve formě peněžních prostředků není možné vyplatit v hotovosti či bezhotovostně ani využít na jiný účel, než je úhrada ceny přepravy řidičům Appklik za použití aplikace Appklik

V případě, že budeme mít podezření na to, že se jakýmkoli způsobem snažíte Promokódy zneužít, zejména nedodržením podmínek platných pro použití promokódů, opakovaným zakládáním a/nebo řetězením účtů, vyhrazujeme si právo všechny takové účty bez náhrady zrušit, veškeré nevyčerpané promokódy přidělené nebo získané na základě vašeho zneužití Promokódů deaktivovat a zkonzumovanou hodnotu takto získaných Promokódů a již použitých na úhrady cen přepravy řidičům Appklik objednané pomocí aplikace Appklik započíst na újmy naší společnosti vzniklé. Veškerá další újma tímto jednáním vzniklá bude vymáhána.

 1. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Berete na vědomí a souhlasíte, že s vámi nebude zacházeno jako se zaměstnanci a že se tak ani nebudete prezentovat pro účely žádného zákona, zejména zákoníku práce a daňových zákonů.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jedinou cestou, jak se nechat ze strany Appklik odměnit za sdílení a šíření informací o nás a našich službách, je program Sdílej s kamarádem.

Souhlasíte, že pokud obdržíte jakékoli informace obsahující osobní údaje jakékoli osoby skrze nebo prostřednictvím Webových stránek a aplikací Appklik, nebudete s těmito údaji nakládat jinak než v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Jakmile přestanou platit tyto obchodní podmínky, všechny tyto osobní údaje smažete kromě výjimečných případů stanovených zákonem.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

Vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí českým právem.

Všechny spory mezi stranami vzniklé z VOP nebo v souvislosti s nimi budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě, že stranou je spotřebitel, je takováto strana oprávněna obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Jestliže stranou sporu je spotřebitel a nedojdou-li k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.

Není-li stranou sporu spotřebitel, pak všechny spory vznikající z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány u místně příslušného soudu.

 1. INTEGRAČNÍ DOLOŽKA

Tyto VOP představují úplnou a konečnou dohodu stran a nahrazují jakékoli jiné ústní či písemné dohody v téže věci. (Jedinou výjimkou je Smlouva, nebo jakákoli její část, pokud je to relevantní.)

V případě dotazů a nejasností VOP nás můžete kontaktovat v pracovní dobu na telefonické podpoře +420 777 110 249 nebo na emailu podpora@app-klik-taxi.cz